COPYDAN

Hovedtyper af undervisningsmateriale

På universitetet anvendes forskellige former for undervisningsmateriale, hvoraf en stor del er ophavsretligt beskyttet:

 • Først og fremmes bruges naturligvis bøger, som de studerende køber i boghandelen eller via internettet.
 • Desuden anvendes i stigende omfang henvisning til tidsskriftsartikler og e-bøger, som de studerende har adgang til at downloade fra betalingsdatabaser, fx via Aarhus Universitets campuslicens.
 • Dertil kommer uddrag af bøger og artikler, som kopieres, trykkes og sælges til de studerende. Denne metode er dog i øjeblikket under afvikling.
 • Endelig kan uddrag af bøger eller artikler i begrænset omfang indskannes og lægges ud på Blackboard, som de studerende har adgang til vha. password.
 • Isolerede billeder fra trykte og digitale medier anvendt i fx PowerPoint-præsentationer.

Da hovedparten af undervisningsmaterialet er ophavsretligt beskyttet, skal man nøje følge de regler for anvendelse af materialet, som er fastsat gennem aftalen om kopiering af ophavsretligt materiale mellem Aarhus Universitet og Copydan.

Hvis du som underviser har brug for yderligere klarhed over ophavsretslige problemstillinger, kan du finde flere oplysninger AU Library's vejledning om ophavsret.

Se i øvrigt Copydans hjemmeside www.copydan.dk.

Henvisning til digitale bøger og artikler via campus-licens

Hvis man som underviser ønsker at henvise studerende til digitale artikler eller bøger, som der er adgang til via universitetets campus-licens, gælder følgende retningslinjer:

 • Sådanne materialer må ikke downloades og indgå i det indskannede materiale eller på anden måde lægges ud på en Blackboard-hjemmeside.
 • Underviseren må i sin litteraturliste gerne linke direkte til tidsskriftsartikler, avisartikler og e-bøger, når der er tale om lovligt, frit tilgængeligt materiale eller materiale, som AU Library har købt adgang til. Find yderligere info på AU Librarys hjemmeside.
 • Hvis underviseren ønsker at linke direkte til artiklen eller tidsskriftet, skal han/hun sikre sig, at de studerende kan få adgang til artiklen både fra en computer på Campus og hjemmefra. Dette opnås bedst, hvis underviseren udarbejder sine litteraturlinks hjemmefra. På den måde sørger systemet nemlig for, at de indtastede eller indkopierede URL'er automatisk tilpasses (vha. et kompliceret kodningssystem), så de virker både uden for og inden for Campus.
 • En hurtigere og sikrere procedure består dog i, at underviseren i stedet skriver en note i litteraturlisten på Blackboard om, hvilke af de nævnte tidsskrifter der ligger elektronisk på Campus, så de studerende kan gå videre derfra.
 • Den bedste og mest fremtidssikrede metode er imidlertid at sørge for, at de studerende selv kan finde artikler i e-tidsskrifter via biblioteksbasen. Netop derfor får alle studerende på 1. semester nu en introduktion til brug af biblioteksbasen, herunder søgning af artikler, hvor titlen er kendt. Undervisning i litteratursøgning foregår på AU Library, Bartholins Allé.
 • Læs mere om linkning på AU Librarys hjemmeside.

Kopiering og trykning

Som underviser vil du muligvis få behov for at kopiere tekster til undervisningsbrug, fx uddrag af bøger, med henblik på mangfoldiggørelse i form af en såkaldt trykt materialesamling (kompendium). Rent praktisk foretages kopieringen ved henvendelse til Helle Bundgaard, som sørger for kopiering af de relevante bogkapitler. Det er en god idé at anbringe teksterne i kronologisk rækkefølge i forhold til timeplanen. Materialesamlingerne sælges efterfølgende gennem Politologisk Bogformidling.  

Denne metode bør kun bruges i begrænset omfang, og fortrinsvis på bachelor-uddannelsen (undervisning af hele årgange). Bemærk, at artikler og bøger, som de studerende selv har adgang til via betalingsdatabaser på Campus, ikke må downloades og indgå i den trykte materialesamling.

Der gælder i det hele taget særlige regler, hvis man anvender denne metode, jf. rammeaftalen mellem universiteterne og Copydan.

Indskanning og lagring

En anden måde at gøre tekster tilgængelige for de studerende på er via indskanning af materialet og efterfølgende lagring på et intranet som Blackboard. Hvis du anvender denne metode, skal din Blackboard-hjemmeside være password-beskyttet, så kun deltagere kan få adgang til materialet. Materialet skal indskannes i et format, så der ikke kan foretages ændringer i teksten (fx som en image-only pdf-fil). Rent praktisk foretages indskanningen i reglen ved henvendelse til sekretær Helle Bundgaard (eller din egen sekretær). Efter indskanningen skal du udprinte og indlevere en kopi af materialet med tilhørende udfyldte forsideskemaer til sekretær Helle Bundgaard (til brug for indrapportering til Copydan). Derefter uploader du selv teksterne til de relevante Blackboard-hjemmesider.   

Bemærk, at artikler og bøger, som de studerende har adgang til via betalingsdatabaser på Campus, ikke må downloades og indgå i det indskannede materiale eller på anden måde lægges ud på en Blackboard-hjemmeside. For sådanne materialer gælder reglerne i afsnittet ovenfor om "Henvisning til digitale bøger og artikler via campus-licens". Det samme gælder i øvrigt for alle filer på internettet - såvel tekst- som billedfiler - medmindre det modsatte fremgår tydeligt.

Også for indskannet materiale gælder særlige regler, jf. rammeaftalen mellem universiteterne og Copydan.

Billedbrug

En aftale mellem AU og Copydan Billedkunst gør det muligt for undervisere lovligt at bruge isolerede trykte og digitale billeder i deres undervisningsmateriale, f.eks. i power points. Det gælder også billeder hentet via f.eks. Google.

Med isolerede billeder menes billeder, som ikke fremstår i sammenhæng med en tekst, eller billeder, som bliver gengivet uden at medtage den tekst, som oprindeligt var gengivet sammen med billedet.

Her kan billederne bruges lovligt 
Det er tilladt at hente billeder fra internet, lave digitale kopier af billeder, overføre billederne til andre medier som f.eks. power point, overhead, dias, intranet (Blackboard), cd-rom og andre digitale medier til brug i undervisningen og lade billederne indgå i materiale fremstillet af undervisere eller studerende, f.eks. i opgaver, kompendier og projektarbejder. Det er også tilladt at anvende trykte billeder i undervisningen.

Vær opmærksom på følgende 
Denne aftale viger for aftaler, som universitetet har indgået med forlag og informationsleverandører, hvorfor man f.eks. ikke må anvende billeder fra Infomedia.

Man skal også huske, at kunstnerens/fotografens navn tydeligt skal angives i forbindelse med gengivelsen af værket, og at billedet ikke må ændres i videre udstrækning.

Det skal sikres, at kun undervisere og studerende tilknyttet Aarhus Universitet kan få adgang til billederne – hvilket foregår via passwordstyring i Blackboard.

Se aftalen med Copydan Billedkunst http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/Billedkunst_aftale_underskrevet.pdf 

Læs mere om billedbrug på AU Library's hjemmeside


Forsideskema til Copydan - Hvad indeholder det?

Uanset om man kopierer eller indskanner tekster, skal underviseren til hver tekst udfylde et særligt forsideskema med oplysninger til brug for Copydan.

I skemaet gives oplysninger om det anvendte værks titel, forfatter, udgiver, ISBN-nr., evt. web-adresse, antal anvendte sider i værket, antal kopier og antal afgiftspligtige sider i alt. Skemaet skal udfyldes og anbringes forrest i den tilhørende tekst.

Her finder du Copydan-forsideskemaet

Videre procedure

Når alle tekster er forsynet med udfyldte forsideskemaer, er proceduren som følger:

 • Materiale, der er kopieret med henblik på trykning, ekspederes videre til mangfoldiggørelse i eksternt trykkeri - via Helle Bundgaard. Det er en god idé at anbringe teksterne i kronologisk rækkefølge i forhold til timeplanen. Materialesamlingerne sælges efterfølgende gennem Politologisk Bogformidling.
 • Materiale, der er indskannet med henblik på lagring på intranet (Brightspace): Underviseren indleverer først en kopi af materialet med tilhørende forsideskemaer til sekretær Helle Bundgaard (til brug for indrapportering til Copydan). Derefter lægger underviseren selv teksterne med tilhørende forsideskemaer ud på de relevante Brightspace-kursushjemmesider.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftale

Udvidet aftale, dvs. aftale med indskannings- og lagringsmulighed samt ret til at fremstille kompendier